ความสำ พันธ์ของค่าความเป็นกรดสำ หรับน้ำ มันไฮดรอลิก

2020-03-19T08:13:19-04:00February 16th, 2020|

TAN เป็นเพียงการบ่งบอกถึงปริมาณกรดกัดกร่อนที่มีอยู่ในน้ำ มัน และจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อตามระยะเวลา ซึ่งเป็นการบอกให้รู้ถึงการเสื่อม สภาพของน้ำ มัน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีของน้ำ มันหล่อลื่นที่แตกต่างกัน เช่นน้ำ มันไฮ ดรอลิกที่เป็น mineral oil-based หรือ polyol-ester-based และ สารเติมแต่งที่ต่างไปตามเทคโนโลยีก็ส่งผลให้ ค่า TAN ในน้ำ มันต่าง กันออกไป