ความสำ�พันธ์ของค่าความเป็นกรดสำ�หรับน้ำ�มันไฮดรอลิก

By |2020-02-16T07:06:56-05:00February 16th, 2020|ข่าว|0 Comments

TAN เป็นเพียงการบ่งบอกถึงปริมาณกรดกัดกร่อนที่มีอยู่ในน้ำ�มัน และจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อตามระยะเวลา ซึ่งเป็นการบอกให้รู้ถึงการเสื่อม สภาพของน้ำ�มัน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีของน้ำ�มันหล่อลื่นที่แตกต่างกัน เช่นน้ำ�มันไฮ ดรอลิกที่เป็น mineral oil-based หรือ polyol-ester-based และ สารเติมแต่งที่ต่างไปตามเทคโนโลยีก็ส่งผลให้ ค่า TAN ในน้ำ�มันต่าง กันออกไป