ศูนย์ทรัพยากร

ค้นหาหรือกรองไลบรารีทรัพยากรของ Quaker Houghton หากคุณไม่พบแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการโปรดค้นหา www.quakerchem.com หรือ www.houghtonintl.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ขอบคุณที่อดทนรอในช่วงเปลี่ยนผ่าน

Found 7 Results
Page 1 of 1

สารหล่่อลื่่นและสารเคมีีที่่ใ ช้้ในกระบวนการสำำหรัับ อุุตสาหกรรมการหล่่อโลหะ


บริิษััทหล่่อโลหะเผชิิญกัับความท้้าทายอย่่างที่่ไม่่เคยมีีมาก่่อน เนื่่องจากการหล่่อโลหะมีีการใช้้แรงดัันสููง และวิิธีีการนี้้ก็็มีีการขยายตััวสููงขึ้้น เพื่่อให้้กระบวนการมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น ดัังนั้้นข้้อกำำหนดในชิ้้นส่่วนต่่าง ๆ ก็็มีีความซัับซ้้อนมากยิ่่งขึ้้น ผู้้ประกอบการจึึงพยายามอย่่าง หนัักเพื่่อให้้เวลาและรอบการทำำงานสั้้นลง ต้้องการลดปริิมาณการใช้้สารหล่่อลื่่นแม่่พิิมพ์์ และต้้ องการขจััดของไม่่ได้้คุุณภาพจากการผลิิตให้้น้้อยลง ณ จุุดวิิกฤติิในเวลานี้้ เราคืือคู่่ค้้าระยะย าวสำำหรัับบริิษััทหล่่อโลหะ เราคืือผู้้ที่่ต้้องการเอาชนะความท้้าทายเหล่่านี้้ ไม่่ว่่าอะไรจะเกิิดขึ้้นต่่อไ ปข้้างหน้้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกื่ยวข้องกับการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์
ท่อขนาดใหญ่และท่อขนาดเล็ก


สารหล่่อลื่่นและสารเคมีีที่่ใช้้ใน กระบวนการสำำหรัับอุุตสาหกรร มท่่องานโครงสร้้างและท่่องาน ลำำเลีียง


บริิษััทผู้้ผลิิตท่่องานโครงสร้้างและท่่องานลำำเลีียงเผชิิญกัับความท้้าทายอย่่างที่่ไม่่เคยมีีมาก่่อน ตั้้งแต่่ความต้้องการที่่เพิ่่มขึ้้นสำำหรัับการปรัับปรุุงคุุณภาพความปลอดภััย และการป้้องกัันการกััดกร่่อนที่่ดีีขึ้้น ไปจนถึึงการส่่งเสริิมความสวยงามของผลิิตภััณฑ์์ของผู้้ผลิิตท่่องานโครงสร้้าง และท่่องานลำำเลีียง จะต้้องทำำงานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากกว่่าที่่เคย ณ จุุดวิิกฤติิในเวลานี้้ เราคืือคู่่ค้้าในระยะยาวสำำหรัับบริิษััทท่่องานโครงสร้้างและท่่องานลำำเลีียงที่่มีีความคาดหวัังในการเอาชนะ ความท้้าทายเหล่่านี้้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกื่ยวข้องกับการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์
ท่อขนาดใหญ่และท่อขนาดเล็ก


ผู้้นำำระดัับโลกในผลิิตภััณฑ์์สารห ล่่อลื่่นและสารเคมีีที่่ใช้้ในกระบวนการอุุตสาหกรรมกระป๋๋


ผู้้เชี่่ยวชาญที่่มีีประสบการณ์์สููงในอุุตสาหกรรมกระป๋๋องของเรา จะ ทำำงานอย่่างใกล้้ชิิดกัับทีีมของคุุ ณเพื่่อแก้้ปััญหาความท้้าทายในการผลิิตที่่ซัับซ้้อนในกระบวนการผลิิตกระป๋๋องทั้้งหมด เราเป็็นคู่่ค้้า ที่่คุุณสามารถไว้้วางใจได้้ในการช่่วยคุุ ณเตรีียมตััวให้้พร้้อมสู่่อนา คต บนพื้้นฐานของความรู้้ที่่ครอบคลุุมเกี่่ยวกัับสภาพแวดล้้อมในการ ดำำเนิินงานและเป้้าหมายทางธุุรกิิจที่่แตกต่่างกัันของลููกค้้าแต่่ละ ท่่านของคุุณณสถานที่่ ดำำเนิินงานของลููกค้้าที่่มีีอยู่่และทั่่วโลก ผลิิตภััณฑ์์ออกแบบมาให้้ตรงตามความต้้องการเฉพาะด้้าน ที่่ ปรัับเปลี่่ยนให้้เป็็นไปตามความต้้องการของลููกค้้า ห่่วงโซ่่อุุปทาน ที่่มีีเสถีียรภาพและเชื่่อถืือได้้และเครืือข่่ายของบุุคลากรผู้้มีีประส บการณ์์ในการผลิิตกระป๋๋อง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกื่ยวข้องกับการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์
กระป๋อง


ตามให้ทัน โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง


ในฐานะที่ท่าน เป็นหุ้นส่วนในระยะยาว เราจีงไม่เคยหยุดการ ทดสอบ ปรับปรุงและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ที่ดีย่งิ ข้นึ เพื่อเป็นค ำตอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน การคาดการณ์และเอาชนะความท้าทายในอนาคต ตอนนี้เรา มีความสามารถด้าน R&D ที่ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นอีก ขยาย ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ให้เพิ่มมากขึ้น จ ำนวนสาย ผลิตภัณฑ์และทางเลือกของค ำตอบต่าง ๆ ที่ครอบคลุมย่งิ ขึ้น ดังนั้นคุณจึงก้าวไปข้างหน้าได้อย่างม่นั ใจ ไม่ว่าจะต้อง เผชิญกับสิ่งใด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกื่ยวข้องกับการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ผู้นำระดับโลกใน สารหล่อลื่นและสารเคมี ที่ใช้ในกระบวนการ อุตสาหกรรมเหล็ก


ผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็กของเราที่ให้ความทุ่มเทการทำงานอย่างใกล้ ชิดกับนักเคมีเพื่อการวิจัยและพัฒนาของเรา จะร่วมมือกับทีม ของคุณเพื่อพัฒนา หาแนวทางในการที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความต้องการของ ลูกค้า ตามความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการ ปฏิบัติการและเป้าหมายทางธุรกิจที่มีความเฉพาะของคุณ เราจะ จัดผู้ชำนาญการไปประจำที่หน้างานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน ด้านคุณภาพ การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยให้ได้มากที่สุด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกื่ยวข้องกับการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์
โลหะ


ผู้นำระดับโลกในผลิตภัณฑ์ สารหล่อลื่น และสารเคมีที่ ใช้ในกระบวนการ อุตสาหกรรมอลูมิเนียม


ผู้เชี่ยวชาญด้านอลูมิเนียมที่มีประสบการณ์สูงของเรา จะทำงาน อย่างใกล้ชิดกับทีมงานของคุณเพื่อร่วมแก้ไขความท้าทายด้าน การผลิตที่ซับซ้อน ในอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันสูง และมีปริมาณ เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญ เราคือคู่ค้าที่คุณเชื่อมั่น ได้ว่า จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณ เรามีความรู้ที่ครอบคลุม และมุ่งเน้นที่จะก้าวไปในอนาคต ที่มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ งานที่มีความพิเศษเฉพาะเพื่อสนับสนุนให้ท่าน สามารถบรรลุ เป้าหมายทางธุรกิจของท่านได้ เราสามารถที่จะจัด ผู้เชี่ยวชาญ ไปประจำที่หน่วยงานของท่านเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน คุณภาพ การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยให้ได้มากที่สุด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกื่ยวข้องกับการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก


ความสำ พันธ์ของค่าความเป็นกรดสำ หรับน้ำ มันไฮดรอลิก


TAN เป็นเพียงการบ่งบอกถึงปริมาณกรดกัดกร่อนที่มีอยู่ในน้ำ มัน และจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อตามระยะเวลา ซึ่งเป็นการบอกให้รู้ถึงการเสื่อม สภาพของน้ำ มัน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีของน้ำ มันหล่อลื่นที่แตกต่างกัน เช่นน้ำ มันไฮ ดรอลิกที่เป็น mineral oil-based หรือ polyol-ester-based และ สารเติมแต่งที่ต่างไปตามเทคโนโลยีก็ส่งผลให้ ค่า TAN ในน้ำ มันต่าง กันออกไป

เคร็ดลับเชิงเทคนิค


QUINTOLUBRIC®

Page 1 of 1